• Cơ sở dữ liệu
  • Thời khóa biểu
  • Dự báo thời tiết